Нилана стават съдлъжници по облигационнен заем

Хлебни изделия - Княжево АД стават длъжници

Общото събрание на облигационерите е приело решение за пристъпване към удовлетворяване на вземанията на облигационерите за главница, лихви, неустойки, разноски и други по емисията, както и на всички вземания на довереника на облигационерите ОББ по Договор  за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите от 03.06.2008 год. при следните кумулативно обособени условия:

- В срок до 12.09.2012 год. други дружества от групата на Нилана да станат съдлъжници по облигационния заем, а именно Хлебни изделия - Княжево АД и Чехия консулт ООД;

- В срок до 14.09.2012 год. дължимата към 09.06.2012 год. и неплатена лихва по облигационната емисия в размер на 210 000 евро да бъде изплатена на облигационерите чрез Централен депозитар;

- В срок до 30.09.2012 год. да бъдат учредени особени залози върху всички регистрирани търговски марки на дружества от групата на Нилана, а именно Хлебни Изделия - Подуяне АД, Нилана ООД, Хлебни изделия - Княжево АД, Чехия консулт ООД;

- В срок до 10.10.2012 год. да бъдат учредени първи по ред ипотеки за обезпечаване на вземанията на облигационерите върху всички недвижими имоти на Хлебни изделия - Княжево АД на стойност 6 млн. евро;

- В срок до 15.10.2012 год. сумата от 210 000 евро, представляваща дължима лихва по облигационната емисия към 09.12.2012 год. да бъде депозирана по сметка на ОББ в полза на облигационерите, като средствата да се използват само за заплащане на дължимите лихви по облигационната емисия чрез ЦД;

- В случай на продажба на поземлен имот, отреден за супермаркет в София, собственост на Чехия Консулт ООД, Чехия Консулт ООД, респективно Нилана ООД се задължават в деня на продажбата да преведат в полза на облигационерте по сметка в ОББ сумата от 1 млн. евро която да бъде използвана за частично погасяване на задължения по облигационната емисия;

- До пълното изплащане на задълженията по облигационния заем Нилана ООД се задължава да не продава акции или дялове от Хлебни изделия Княжево АД и Чехия консулт ООД.

Общото събрание е приело решение в случай на неизпълнение на някое от горните условия за удовлетворяване на вземанията по облигационната емисия чрез откриване на производство по несъстоятелност на емитента.

В случай, че не бъде открито производство по несъстоятелност на Хлебни Изделия - Подуяне АД и гаранта Нилана ООД, общото събрание на облигационните овластява довереника на облигационерите след влизане в сила на съдебното решение, с което се отказва откриване на производство по несъстоятелност, да предприеме по своя преценка по предвидения  в закона ред действия по принудително изпълнение по отношение на имуществото, предоставено като обезпечение по емисията от Хлебни изделия - Подуяне АД, както и действия по принудително изпълнение срещу гаранта Нилана ООД.

Действията по горното решение довереникът на облигационерите извършва само след представяне от облигационерите на всички необходими за извършване на съответните действия документи и доказателства, в това число но не само за доказване на основанието и размера на дълга, а при необходимост и след надлежно упълномощаване на довереника на облигационерите за извършване на конкретни действия.

Разноските по горното за сметка на емитента се осигуряват предварително от облигационерите съразмерно на притежаваните от тях облигации.