Народното събрание отпусна пенсия за особени заслуги на Емил Димитров

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 от Кодекса за задължително обществено осигуряване

РЕШИ:

1. Отпуска пенсия за особени заслуги на Емил Димитров Димитров, ЕГН 4012237001, от София, кв. Княжево, ул. Ива 1, в размер 186,56 лв. месечно, считано от 1 март 2003 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.